Roma ( Tarihi Imparatorluk)

Eski dünyanýn bu görkemli baþkenti, bir fikir, bir görüþ idi; ve bugun modern günumuz Romasinda görülebilir. Bu sonsuz þehir, iki millenniadan daha çoðu için Avrupalý uygarlýðýn odak noktalarýnýn biri oldu, ve dünyanýn en büyük açýk-yayýnlanan müzesidir. Bugün, trafikte dehþete düþebilmenize ,kirlilik ve kalabaligina raðmen, bu þehir, onun tarihinin ve kültürünun izlerini hala baþarýyla tasir. Öyle, Roma'da olurken... Arkaya yaslan, ve bütün kurallara baþkaldýran, programlayan Romalilarin yaþam tarzýný nin tadini cikar! Bir saatte uzun öðle uykusunu al, makarnanýn birçok enfes deðiþikliðinin tadina bak, veya þehrin görkemli karelerinin birinde iyi bir þarabý yudumla.

Eski Romalilar, þehrin, 21 Nisan'da ÝÖ 753 te bulunulduguna ýnanýrlar, ve gunumuzde yapýlmýs olan arkeolojik keþifler hayli bu tezý desteklýyor. Mitosa göre, þehir, Mars'ýn ikiz oðullarý tarafýndan kuruldu, (savaþýn Tanrýsý), ve Rhea Silvia, (prenses ve rahibe). Ýkiz kardeþler, Romulus ve Rümer, Tiber'in sahillerine býrakýldý, ve diþi bir-kurt tarafýndan büyütüldü. Romulus, kendisinin üzerinde yönet mde olan bir muharebede erkek kardeþini öldürdü, ve sonra Palatino'da Roma þehrini kurdu .

Roma'nýn iç çekirdeðinin büyük kýsmýnda trafik vardýr, bundan dolayý yürümek, her zaman iyi bir seçenektir, ve atmosferi gerçekten yasamak için alýþýldýðý gibi en iyi yol. Metropolitana (Metro), büyük cazibe yerlerinin ziyaret edilmesi için ve taþýmacýlýk anlamýnda en hýzlý yollarýdýr. Onun, yeraltýnda olan 2 çizgisi var, A ve B . Ama trafiðin zirve saatlerinde onlardan kaçýnmaya çalýþýn. Þehir otobüs þirketi, ATAC'dir, ve otobüs rotalarýnýn bir haritasýný alabilirsiniz. Otobüsler, sabah 6 dan gece 12'e kadar calisirlar. Biletler, ucuzdur, ve de metro için kullanýlabilir.

Vatikanlý eyaleti, dünyanýn en küçük baðýmsýz eyaletidir, Roma'yi cevreler, ve papa tarafýndan yönetilir. Vatikan'ýn zenginliði (Vatikan), tanýmlanamaz; Dünyada en zengin ülkelerinden biri, varlýk savurganligini bastirmasi ve kibirliligi ile unludur. Aziz okþayýcýnýn kilisesi, çarmýha gerilen azizin kabrinin üzerinde inþa edilmek için denir, baþlangýçta Constantine tarafýndan dikildi, mevcut yapý, Rönesans ve barok tarzdýr. Ýçerde, kilise, kalabalýklý yapýlar, heykeltýraþlýklar ve artworks gibi tekparça sütunlarla doludur, ama en iyi görüþ, 115m'in civarýnda yükselen ve þehrin üzerinde görüþleri süpürmeyi veren Michelangelo'nun kubbesine týrmanmadýr. Vatikanlý müze, sanat aþýklarý için bir Mekke olan dünyada en önemli müze komplekslerinin biri, para toplanarak veya genellikle yüzyýllar boyunca papalar tarafýndan görevlendiren en büyük sanatçýlar tarafýndan þaheserleri içeriyor olan pek çok görkemlice düzenlenen kýsimlardan olusur. Bu kýsýmlarda, Mýsýrlýlar'dan herkes, Etruscans, Chiaramonti, kalýn örme kumaþlar, heykeltýraþlýklar, vb..bulunmaktadir.

Kaçýrýlmamasi gereken, Michelangelo tarafýndan dünyada en güzel fresk yapýlan tavanlarýn birisi ise Sistine kilisesidir.

Capitoline tepesi, eski Roma'nýn yedi tepesinden en yüksek olanidir. Ortaçað'da kongre, siyasal Roma merkezi olarak kaldý, ve modern Roma'da belediyeyle ilgili hükümetin merkezi ayný yerdedir. Meydan, 1538'de Michelangelo tarafýndan tasarlandý. ve üç bina tarafýndan sýnýrlanýr :hepsýnýn bir arada olduðu Palazzo Nuovo ve Palazzo dei Conservatori, Capitoline müzeleri, ve arkada Palazzo Senatorio. Capitoline tepesi, geceleyin özellikle çok güzeldir.

900 yýlýn üzerinde inþa edilen, Roma meydaný, eski Roma, tapýnaklar yeri, mahkemelerin siyasal, ekonomik, ve dinsel merkeziydi, ve diðer binalar, 4üncü yüzyýl ortalarýna kadar halk ve özel iþ için kullanýldý. Meydanýn önemi, Roma Ýmparatorluðu'yla beraber azaldý. Meydan kýsmýna, Colosseum yolundan Piazza tarafýndan doðru girilir. Buradan hemen baþka bir dünyaya girersiniz; Sütunlar, otlu tepeciklerden yükselir, zafere ait kemerler, heykellerin kayýp kollarý ve bacaklarýyla sizi karþýlar. Meydanýn batý kýsmýnda, Vespasiano tapýnaðýnýn yanýnda Satürn'ün tapýnaðýndan Settiminus Severus kemeri ve sekiz sütun bulunur. Doðu kýsmýna, yýkýntýlar egemen olmuþtur.Burada Roma dýn sýstemýnde ýlk ve tek olan Vestal rahýbelerý yasarlardý.

Unutulmaz Roma köþelerine götüren birçok caddenin biri boyunca aþaðýya doðru yürümek, ziyaretçileri Trevi fýskiyesine doðru getirir,burasý Bernini'nin okulunun birkaç sanatçýsý tarafýndan dekore edilmiþtir. Bu en büyük ve olaðanüstü Romen fýskiyelerinin çoðu dört mevsimi temsil eder ve fairytale figürleri ve dört heykel tarafýndan kuþatýlan Neptün Fýskiyesi ne vardýðýnýzda, madeni paraný atmayý sakýn unutma.

Castel Sant'ýn Angelosu na dünyanýn en güzel köprülerinin biri tarafýndan uzanýlýr; Bernini'nin melek-kaplý Pont Sant'ýn Angelosu; Bu yapý, dairesel tanký baþlangýçta, imparator Hadrian'ýn mozolesi olarak inþa edildi. 6ýncý yüzyýlda Papaya ait bir istihkama döndürüldü, ve, papalarýn, tehditlere karsý o zamanlarda faydalandýðý Vatikanlý saraylara yeraltýnda olan pasajlar ile baðlanýr. Bir istihkam ve hapishane olarak 1870'e kadar kullanýldý, ve þimdi ilginç ve atmosferik bir müzedir.

Panteon, en muhteþem mimari yaratýmlardan biridir; kusursuzca orantýlý hale getirilen yüzer bir kubbe ve sütunlar; mevcut günümüze neredeyse el sürülmemiþ olarak gelebilmiþtir. Aziz Mary ve Martyres e 609 yýlýnda adanmýþ olan bu yer, ressam Raphael'in ve Ýtalya'nýn krallarýnýn izlerini taþýr. Onun alýþýlmadýk kubbesi, þimdiye kadar inþa edilmiþ olan en büyük yapýsýdýr.

Kolezyum veya Flavian amfitiyatrosu eski Romanýn en önemli anýtýdýr,ve buralarda kanlý savascýlar ve gladyatorler 50,000 Romalýnýn kükreyen çýðlýklarý eslýgýnde savaslar yaptýlar. Ýmparator Titus, 9,000 hayvanýn öldüðü oyunlarýn 100ncü gününde Ms.80'de Kolezyum'u açtý. Herkes, dövüþleri seyretmeye gelirdi ve bunlarýn arasýnda yüksek rütbeli kimseler, onlarýn konuklarý, onlarýn köleleri, normal halk ve hatta düzenli olarak yabancýlarýn gelip seyrettiði bir yer haline gelmisti ve tabýý bütün bu kutlamalarýn renk ve parlak gösterisine ek olarak kan. Kolezyum alaný, tahta arena zemininin aþaðýsýnda, orayý karþýlýyor olan mermerle kireçtaþý, tuðla ve betonlarý, pasajlar ve localarý ve vahþi hayvanlar ve diðer koþullar için pasajlardý. Seksen adet, ve pasajlar, merdivenler ve oturacak yerleri baðlayan koridorlar. Bir tuval çatýsý olan velariumun, Romen denizcilerinin özellikle eðitilen bir takýmý tarafýndan olusturuldu. Coliseum'da ki þovlarda ölen gladyatörler ve hayvanlar için ayrý bir çýkýþý vardý, Libitinarian kapýsý(Libita-cenazelerin Tanrýçasý).

Tiber nehrinin batý tarafýnýn aþaðýsý, labirent gibi olan Trastevere dar yollarýnýna götürecek bizi, merkezi Roma'nýn yüzünü deðiþtiren görkemli geliþmelerden kurtulan pitoresk Orta Çað'a özgü bir alan. Trastevere'nin kalbi, semt sakinleri, sanatçýlar ve turistler sohbet etmek için doldurulan alanlarý, sevimli Roma meydaný Santa Maria, çekici bir yerdir. Santa Maria kilisesi, Papa Innocentius II tarafýndan inþa edildi,güzel bilyeler ve heykeltýraþlýklar, revakta takdir edilebilir, ayrýca kilisenin iç taraflarýndan çýkan yazýlara ek olarak yeraltý mezarlarýda takdire deðer. Bu sevimli merkezi fýskiye ve etrafýndaký basamaklar süslemektedir. Trastevere'de Roma Müzesi, orijinal dokümanlarýn ve çevrenin inþasý hakkýnda bilgiler verir. Papaya ait o zamanlardaký gücün son yüzyýllarýnda Roma'da günlük yaþamýn resimleridir bunlar. Roma'nýn baþlýca yabancý-lisan sinemasý buradadýr, buna ek olarak sayýsýz lokantalar , hem Romalýlar hemde turistlerin popüler olarak bulunduðu alandýr burasý. Roma'nýn botanik bahçeleri de burada saptanýr, Gianicolo tepesi ve Tiber'in arasýnda. On dokuzuncu yüzyýlýn sonlarýndan ýtýbaren bahçe, Roma üniversitesine ait olmuþtur.

Meydan Venezia'da muazzam beyaz mermer anýtý, birleþmiþ bir Ýtalya'nýn ilk kralýna bir haraç olarak inþa edildi, galip Emmanuel II, ayný zamanda Ýtalyanýn sunaðý ve mimberi olarak düþünülür. Adýmlarýn muazzam bir uçuþu, kanatlý aslanlar ve iki bronz (Vittirie)bizi sunaða götürür. Bu anýtýn ortasýnda, kral Victor Emmanuel II'in dev gibi binicilikle ilgili bronz heykeli vardýr, . Arkada, anýt bize, sütunlarla heybetli 15 metre yükseklikte ve iki devasa kanatlý 'Vittorie'le bronz quadrigaeleri gösterir.

Birisi, senin, kusursuzca samimi olduðunu kanýtlaman için sana hiç baþ kaldýrdýmý? O zaman Cosmedin'de Santa Maria kilisesi revaðýna, Piazza della Bocca della Verità'da, Piazza Venezia ve Tiber adasýnýn arasýndaki yere git.Elini solda tarafta bulunan doðruluðun aðzý diye tabir edilen yere sok, ve ne hakkýnda yalan ile suçlandýðýný tekrar et. Eðer sen, suçluysan, elin kesilecek; Eðer dediðin doðru ise sen, senin iyi güveninin reddedilemez kanýtýna sahip olacaksýn. Göreneðe göre, gerçeðin aðzý gerçekten, Ortaçað'da, bir duvarýn arkasýnda kýlýç ile cezalandýrýlan yalancýlarý vazgeçirmek için kullanýldý.

Borghese villasý ve onun küçük sarayý, Porta Pinciana'nýn arasýnda Aurelian duvarlarýnýn dýþýnda on yedinci yüzyýlýn baþlangýcýnda ve artýk sonradan meyve bahçeleri ve baðlar tarafýndan iþgal edilen ve artýk mevcut olmayan Porta Salaria alanýnda inþa edildi. Burasý hem de Roma'nýn en ünlü umumi parkýdýr, neoklasik heykeltýraþlýklarýyla zengin, meþeler, dev pýrnallar, þemsiye gibi çamlar,çimlerle örtülen bir amfitiyatro, resmi bahçeler, ve bir kafes. Parkýn etrafýnda sevimli tapýnaklar, yýkýntýlara benzemesi için özel olarak yapýldý. Ayrýca Aesculapius(saðlýðýn Tanrýsý)'ýn iyonik bir tapýnakla yapay bir gölü vardýr .

Roma, arkeolojik ve tarihsel müzelerle doludur. Dünyanýn en önemli arkeolojik toplamalarýnýn birine sahip olan ulusal Roma müzesi, üç farklý tesisle hizmet vermektedir: Sekiz kenarlý salonu kapsayan Diocletian banyolarý; Palazzo Massimo; Ve Palazzo Altemps. Müzenin tarihi merkezi, üçüncü yüzyýlýn son yýllarýnýn arasýnda Diocletian tarafýndan inþa edilen banyo kompleksidir.Bu banyolar binasý eski dünyanýn en büyük yapýsýydý, ayný zamanda 3,000 insaný aðýrlayabilmek için tasarlanan birçok odayý kapsamaktadýr.

Roma'da modern sanatýn ulusal galerisi, 1881'de yaratýldý, on dokuzuncu ve yirminci yüzyýllarýn heykeltýraþlýklarýnýn olduðu evler. Çaðdaþ sanat hareketlerinin çoðuna ev sahipliði yapýyor, Sanatçýlar a ait olan eserler arasýnda, neo-klasisizm, romantizm ve Tuscan Macchiaoli empresyonizmi temsil edilir.

Piazza meydanýnda bir gitarýn týngýrdatmalarý, Tiber'in üzerinde mehtapla aydýnlanmýþ bir gezinti, veya bir diskotek-birahaneyi enerjik bir kalabalýkla dolduran ýnsanlar ve büyülü bir akþam. Roma'nýn gece hayatý, Avrupa'da diðer büyük þehirlere kýyasla biraz daha evcil görünebilir, ama eðer parti sizin tutkunuzsa evinize hayal kýrýklýðýyla gitmezsiniz. Eðer þehirde ne var ne yok bilmek istiyorsanýz, sehýr tanýtým ve aktývýte brosurlerýnden aradýgýnýz býlgýlerý edýnebýlýrsýnýzç. Þehir merkezinde barlar, geceye baþlamak için iyi yerlerdir, bu barlarýn çoðunun masalarý dýþarýdadýr. Campo dei Fiori, Navona meydaný ve Trastevere alaný, bir akþam dýsarý cýkmak yemek ve gelence için en iyi yerlerin bir kýsmýdýr. Gece kulüplerinin yoðun olduðu alan Testaccio'dur, Piramide metro istasyonunun etrafýnda, veya orada Ostiense yolu üzeri, gece kulüplerinin en yüksek yoðunluðunun yaþandýðý yerlerdir.