Gotik'ten Gaudi'ye, Barcelona

Barselona, Ýspanya'nýn Katalonya özerk bölgesinin baþkentidir. Ayrýca Gaudi'nin baþýný çektiði modernizm akýmýyla planlanmýþ, 1900'lerden kalma çok güzel ýzgara planlý modern bölümü ilgi çekmektedir. Yaygýn dil Katalancadýr.Katalan Bölgesinin baþkenti konumundaki Barselona, tarihi, sanatý, mimarisi, eðlencesi ile unutulmaz bir kent Barselona'nýn geçmiþinin Ýspanya'dan daha eski olmasý ilginçtir. 9.Yüzyýlda Katalan bir asilzade aile tarafýndan kurulmuþtur

Ýberyalý yarýmadanýn kuzeydoðu kýyýsýnda ayrýcalýklý bir konumda olan ve Akdeniz sahillerinde bulunan, Barcelona, hem büyüklük olarak hemde nüfusta Ýspanya'da ikinci en büyük þehirdir. Ayný zamanda KAtalonya nýn baþkentidir, yani ispanyayý olusturan 17 otonom toplumdan bir tanesidir. spanya da 2 resmi dil vardýr, biri katalan, genellikle katalan bölgesinde konuþulur diðeri ise Castillian Ýspanyolcasýdýr. Barcelona þehrinin, 1.510.000 kiþilik nüfusu vardýr fakat bu sayý çevresindeki il ve ilçelerden gelenlerle 4 milyonu bulur.

Burada bazý görmeniz gereken þehrin cazibelerinin bir listesi bulunmaktadýr.

La Rambla'nýn, uçtan uca 5 farklý caddesi bulunmaktadýr, La Rambla (Las Ramblas olarak ta adlanýrýlýr), sokak çalgýcýlarýyla kalabalýk olan, aðaçlarýn sýralý bir þekilde dizildiði bulvarý, piyango biletlerinden mücevherata her þeyi satýyor olan satýcýlarý ve dükkanlarý, heykeller, pantomimciler görmeye deðer atraksiyonlarýndandýr. Gürültülü kuþ pazarý, La Rambla nýn ikinci bloðunda yer alýr ve durup gezmek için deðeceðine eminiz.Bu civarlarda Palau de la Virreina nýn yanýnda, bir 18inci-yüzyýl rokoko konaðýnýn sanat ve eðlence bilgisi ve bir bilet ofisiyle birlikte yer aldýðýný görürüz. Yan tarafta, La Rambla'nýn en rengarenk pazarýnýn olduðu yer olan, Mercat de la Boqueria vardýr. Hemen Boqueria'nýn güneyi, Mosaic de Miro, sanatçý tarafýndan iþaret edilen bir kiremitten oluþan kaldýrýmla noktalar. Bir baþka bölümde La Rambla'nýn, Gran Teatre del Liceu, ünlü 19uncu-yüzyýl opera binasý bulunmaktadýr. Plaça Reial, La Ramblanýn aþaðýsýnda , kulüpleri ve striptiz gösterileri yer almaktadýr. La Rambla'nýn, (Columbus'a anýt) yeri ve liman. Comubus'a anýt'a cikip oradan anýtýn batýsý, Avinguda de les Drassanes'te, (Kraliyetle ilgili tersaneler) Reials Drassanes durur, büyüleyici bir Museu Marítim mekani. bu mekanda daha cok denizcilikle ilgili eþyalar bulunmakata; botlar, modeller, haritalar, resimler, gemilerin süsleri ve 16ýncý-yüzyýl kadýrgalarý.

Montcada'dan Barri Gotic'e, barcelona'nýn eski kalbine girin, burasý dar, kalabalýk, rengarenk sokaklar yumaðý, bu sokaklarda kaybolmak çok zevkli, sonunda ya la rambla'ya ; ya da sahile çýkacaksýnýz. sokaklar boyu binbir çeþit dükkan, ünlü markalar, akla gelen gelmeyen her tür hediyelik, kitapçý, ayakkabýcý, eczahane, pastane ve sehirdeki en ucuz konaklama yerleri de burada bulunur... 14üncü ve 15inci yüzyýldan kalan binalarin tarihinin çoðu, Barcelona'nýn, ticari baþarýsýnýn yüksekliðinde olduðu zamanlardan kalmadir. Catedral'ýn etrafýnda, Ýspanya'nýn en büyük Gotik binalarýnýn birinde hala eski yapýlari ve eski duvarlarýn parçalarini görebilirsiniz. Plaça de Sant Jaume, geniþ bir kare ile sarilidir ve burasi yogun bir pazar yeri ve sardananýn haftalýk dans aktivitelerinin buluþma yerlerinden biridir. Þehrin en önemli binalarýnýn ikisi, Ajuntament ve Palau de la Generalitat buradadir.

Museu Picasso, Barselona'nin en cok ziyaret edilen muzesidir. Gündüz ilk iþ metro ile jaume'ye giderek montcada'ya doðru yürümeli ve picasso müzesi'ni ziyaret etmeli. Bu müzeye hemen tüm gençlik eserlerini baðýþlamýþ picasso. montcada ise þehrin en eski, en tipik sokaðý, muhakkak bu civarda yürüyüþ yapýn. Müze, sanatçýnýn ilk zamanlarinda ki calismalarindan izler tasir ve tuvallerle onun mavi döneminde özellikle (Savunmasiz) kuvvetli olan pek çok yaptigi calismayi gösterir seramik gibi, 1890lar'dan baslayan. 2. kat 1900-1904 yillarinda Barcelona ve Paris'te yapilmis olan calismalari gösterir ve burada onun izlenimci-etkilenen karakterinin bir coguyla karsilasiriz. (1905) Senyora kanallarýnýn düþüncede kalan portresi, onun pembe döneminden, de burada sergilenir. Daha sonraki zamanlarinda , calismalarinin hepsini bütünüyle 1957'de Cannes'te uyguladý, karmaþýk teknik bir dizi, (Las Meninas) Diego Velazquez'in þaheserinde ayni isimde çalýþmalari icerir.

Barcelona'ya geldiðinizde ilk gidilmesi gereken yerler Gaudi'nin eserleri tabii ki bir La Sagrada Familia, büyük park ve büyük kilisedir. yapýsýný tamamlayamadan iþçi kýlýðýnda gezerken tren kazasý geçirenin Gaudi olduðu anlaþýlmamýþtýr... La Sagrada Familia'nýn içeri giriþinde alt kattan üstlere doðru baktýðýnýzda sanki içeride baþka bir þehir görürsünüz. . Üst katlardaki tarihsellik ilk fotoðraf makinesi ve kameraya dayanýr.. Teras katýnda ise tüm Barselona ayaklarýnýzýn altýndadýr...Bunlar müthiþ yapýtlardýr Peri bacalarýný andýran biçimler kullanýlmýþ, kllanýlan malzemelerin her parçasý sanata adanmýþtýr...Modernist üslüplü yapý diðer ayný üsluplu yapýlardan Barselona'nýn kültür zenginliðinin de etkisi ile farklýlýklar gösterir. Bu farklýlýðýn sebebi , kentin Gotik, Ýslam, Rönesans, Romanesk ve Bizans üsluplarýný bir arada taþýyor olmasýndandýr. Yapýda diðer Modernist üslup uygulamalarýnda da süslemede kullanýlan cam ve tuðla (demir ve çelik de Modernist üslupta süslemede kullanýlmaktadýr ; Art Nouveao) tamamen Gaudi tarafýndan tasarlanmýþ ve yerleþtirilmiþtir.

La Pedrera olarak da bilinene Cas Mila, Antoni Gaudi'nin tasarladýðý en büyük sivil yapýdýr. Bu apartman bloðu 1906 ve 1910 yýllarý arasýnda inþa edildi. Simdilerde (Maden) bir cadde köþesinin etrafýnda dalgalanan onun düzensiz gri taþ cephesinden dolayý bu ad verildi, ayrýntýlý iþlenmiþ-demir balkonlar tarafýndan vurgulayan bir dalga etkisini yarattigi gorulur. Ziyaretçiler, binayý gezebilir, ve dev alaca baca kaplarýnýn, Orta Çað'a özgü þövalyeler gibi yukarýya çýkýntý yaptýðý çatýya yükselebilir.Yaz geceleri yaz hafta sonunda, çatýsinin aydinlatmasi ürkütucudur fakat Barcelona'nýn olaðanüstü manzarasi icin acik tutulur. Bir kat asagisindaki kat muze olarak Gaudí'nin calismalarina adanmistir. Eusebi Güell,Park Güell Gaudí'un patronu 'Þehir'olarak bir varoþu planladý. Onun mekani, Barcelona'nýn yukarýsýnda , þehirden uzak ve kuzeybatýda kaliyor. 60 iskan arsasýnýn saglanmis,fakat sadece iki evin inþa edildigi gorulur. Proje, onun zamaný boyunca radikaldi, ve, bir emlak projesine gore bir baþarýsýzlýkdý. Barcelona þehir konseyi, 1922'de malý satýn aldý, ve takip eden yýlda, belediyeyle ilgili bir parka döndürdü. En alçak nokta, giriþtir, hangi çift bir merdivenden, hypostyle odasýna götürür bizi, kocaman umumi karenin zemini olarak hizmet eden tavaný Gaudi tarafindan yapildi. Uzak alanlarda doðal formlarý anýmsatan yaratýcý viyadükler ve sütun sýralarý da var.

Antonio Gaudi tarafýndan 1888 de inþa edilen Gúell sarayý. Sarayýn lobisinde, pencereler boyunca düþen ýþýk, gri ile oluþturulan üç kocaman parabolik kemer ile sergilenir, düzgünce taþ sütunlarýnýn cilalanmis oldugu gorulur. Yüksek kemerler, bir Gotik penceresinin izlenimini yaratýr; Ama Gaudi'nin, Guell'in sarayýnda çalýþtýrdýðý pencereler, dikdörtgenseldir — diðer deyisle, kemerlerin çizgilerine iki parçayý beraber çalma olarak hizmet eder. Bu kemerler hem de, yeni sanatla onun endiþelerinin ilk iþaretlerini anlatir. Sütunlarda savurgan dekorasyonlar vardýr, karmaþadan, destekleme, yýlan-göz taþýndan yapýlan mantar-þekilli cilalanan gri sütunlar, Pyrenees'te bir madenden kazilip cikarilmis. Üç zemin formunu binanýn merkezine uzatýyor olan bir salon. normal iç avlu, ama ayný zamanda birinin, kocaman barok bir kilisede duruyor olduðu izlenimi yaratýr. Bu oda, kendisinde Gaudi'nin, deliklerin etrafýnda çok miktarda yarattigi küçük kubbeler ile örtülür.

Gracia; 19uncu yüzyýl'in sonundan beri tam olarak tüylenmiþ bir varoþun olduðu, sanatçýlarýn evi olarak kabul edilir, öðrenciler ve aydýnlar sýnýfý, onu dünya atmosferine ödünç veren Joseps'le karýþtýrdý. Gün icinde sevimli parklarini gezebilir, ve geceleyin popüler ve canlý bir buluþma yeri olur. L 'Eixampleden bir defa ayrý bir köy kuzeyde, ve sonra 19uncu yüzyýlda onun cumhuriyetçisi ve açýk görüþlü fikirleri, Gracia için ünlü endüstriyel bir bölge olmusutr, 1897'de Barcelona þehrine birleþtirildi. Sehrin, yoksul yollar, okullar ve klinikleri, ve hiçbir cadde aydýnlatmasýnin olmamasi veya laðýmlarý olmadýðý gibi 1970 lerden sonra ve bugün, modern yerel ýþýk kaynaklarýnýn bulundugu muntazam barlar ve kafeleri ile unlu olmustur. Plaça del solü, gün esnasýnda oturulan ve hosca vakit gecirilen bir yerdir, etrafi kafeler ve sakin 19uncu-yüzyýl mimarisi tarafýndan kuþatilmistir.

Montjuïc Tepesi, kentin sanat merkezi görünümünde. Parklar ve sanat galerileri dört bir yana yayýlmýþ. Zaten Barcelona, bugüne kadar pek çok büyük sanatçýya ev sahipliði yapmýþ ve halen de yapmakta. Montjuïc Montjuïc, güneybatýdan þehir merkezine nazýr olan tepe, bazý güzel sanat galerilerine , cazibe odaklarina ve 1992 olimpik olaylara ev sahipligi yapmistir. Plaça d 'Espanyadan alana yaklaþtigimizda, ve kuzey kisminda, Plaça de Braus'u anýtsalini göreceksin, Beatles'in, 1966'da konser verdigi bir arena. Onun arkasýnda, stantlarýn olduðu Parc Joan Miró'a uzanan, Donasý'nýn olduðu Miró'in yüksek ölçüde heykeltýraþlýðý, Ocell'in olduðu (Kadýn ve kuþ) . Yakýninda, Roma biçemi sanatýnýn etkileyici bir toplamasýna sahip olan Museu Nacional d 'Art de Catalunya'nýn olduðu Palau Nacional evleri. Palau Nacional'ýn aþaðýsýnda teraslardan olusan , fýskiyelerin bulundugu Özgür bir ýþýkla kaplanmýþ gelen gica, ve aksamlari hos bir müzik. Montjuïc kuzeybatýsýnda , Poble Espanyol. Ýlk bakýþta burasi bir turist tuzaðýdýr, fakat daha sonra gezdigimizde, burasi Ýspanyol mimarinin ilgi çeken bir albümü oldugunu kanýtlar,hem de Ýspanya'nýn bölgelerinin hepsinden binalarýn çok ikna edici bir kopyasýyla. Anella Olímpica (Olimpik halka), 1992 olimpik oyunlarinin ana olaylarýnýn, yapildigi spor grup olusumlaridir. Tepenin aþaðýsý, Fundació Joan Miró'de baþka bir türün þaheserlerini , 20inci yüzyýlýn en büyük Katalanca sanatçýsý , Barcelona'nýn galerisi. Bu, onun iþinin en büyük tek koleksiyonudur.

Monestir de Montserrat Montserrat, Barcelona 50km'in (31mi) kuzeybatýsýnda , tuhaf, yalçýn kayalýklarý var, yýkýlan inziva yeri, harabeler, ve tatillerini bir soluk almak icin Costa Brava'da noktalayan turist surusu. Monestir de Montserrat, 1025'te Meryem Ana'nýn görüþlerini anmak için kuruldu. Bugün 80 keþiþ toplumu ve hacý toplumu, (Siyah bakire) laya Moreneta'ya hürmet etmeye gelir, 12 inci-yüzyýl Roma tahta skulptur'u Mary ve bebek Ýsa;La Moreneta'nýn, 1881'den beri Catalonia'nýn resmi koruyucusu olduðu . Montserrat'a en dramatik yaklaþým, manastýrýn aþaðýsýndan uzanan teleferik tarafýndandýr, heyecanlý bir dað yamacýnýndan dogru ulasilir.